Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky
Dnes je sobota 20.4.2024

Pilotní projekt „Zkvalitnění nakládání s odpady“ - třídíme odpad od prahu domu


OdpadyTechnické služby Vysoké Mýto, které jsou příspěvkovou organizací města a jedním z předmětů jejich činnosti je nakládání s odpady, obdržely v roce 2015 v rámci 64. výzvy Operačního programu Životní prostředí finanční prostředky na projekt „Zkvalitnění nakládání s odpady“. Předmětem projektu bylo pořízení dopravního prostředku na svoz tříděných odpadů, 250 ks nádob na plast o objemu 240 l a 200 ks nádob na papír o objemu 240 l.

Rada města přijala usnesení k projektu Zkvalitnění nakládání s odpady ve Vysokém Mýtě 17.2.2015 - RM/156/2015

Usnesení k projektu Zkvalitnění nakládání s odpady ve Vysokém Mýtě bylo schváleno 16.9.2015 Zastupitelstvem města - ZM/112/2015.


Projekt „Zkvalitnění nakládání s odpady“ reaguje na připravované legislativní změny. Tyto změny vyvolávají potřebu zvýšení efektivity třídění odpadů. S ohledem na zákonem stanovený termín zákazu ukládání směsného komunálního odpadu, recyklovatelného a využitelného odpadu na skládky (rok 2024), je třeba přijmout a realizovat konkrétní opatření, která sníží množství skládkovaných odpadů a naopak zvýší objem recyklovaného odpadu.

Projekt „Zkvalitnění nakládání s odpady“ je prostředkem k dosažení uvedených cílů a zároveň jde o jedinečnou šanci, jak do budoucna ušetřit občanům města navyšování poplatku za odpady.

V případě, že opatření nebudou realizována nebo budou neúčinná, náklady na odstranění odpadů mohou vzrůst již v následujících letech v řádech miliónů korun, což by mohlo znamenat nárůst poplatku  ve stokorunách / osoba / rok.

Výše uvedené důvody vedly nejen k podání žádosti o dotaci na projekt „Zkvalitnění nakládání s odpady“, ale i ke spuštění s tím spojeného pilotního projektu. Ten byl na začátku roku 2016 zahájen ve vybraných částech města.

Pilotní projekt má prověřit zavedení systému třídění plastů a papíru „od prahu domu“, zjistit množství a čistotu vytříděných komodit, optimalizovat četnost svozu vytříděných složek a směsného komunálního odpadu. Do pilotního projektu byly vybrány rodinné domy v lokalitách Průhony, Za Rybárnou, Mlýnský potok a v místních částech Lhůta a Knířov.

Od roku 2017 jsou do projektu zařazeny lokality Lipová a Vinice.

Volba lokalit nebyla náhodná, lokality byly zvoleny s ohledem na velmi dobrou spolupráci s občany v těchto částech města při zavádění třídění bioodpadu – pilotního projektu sběru bioodpadu uskutečněného v 2006.

nadoby na plast a papir

ČASTÉ DOTAZY K PILOTNÍMU PROJEKTU

Jak pilotní projekt funguje?

Domácnosti zapojené do projektu obdrží do výpůjčky žlutou plastovou nádobu o objemu 240 l na třídění plastů a modrou plastovou nádobu o objemu 240 l na třídění papíru. Vytříděné odpady budou sváženy od jednotlivých nemovitostí 1 x za měsíc, komunální odpad bude z lokalit zařazených do pilotního projektu svážen dle harmonogramu (viz sekce "svoz odpadu") 1 x za 14 dnů.

Kde pilotní projekt funguje?

Seznam ulic a čísel popisných, kde je pilotní projekt zaveden najdete zde.

Kdo má možnost získat nádoby na individuální třídění odpadů?

Každé číslo popisné v lokalitách pilotního projektu, kde jsou jeho obyvatelé hlášeni k trvalému pobytu, má možnost získat do bezplatné výpůjčky 1 nádobu na plast a 1 nádobu na papír.

Jak se zapojit do pilotního projektu?

Pokud bydlíte ve výše uvedených lokalitách, a dosud jste si nepřevzali nádobu na třídění plastu a papíru, navštivte sběrný dvůr v ulici Průmyslová, zde sepíšete smlouvu o výpůjčce a požadovanou nádobu si odvezete.

Jaké nádoby může mít domácnost zapojená do pilotního projektu?

V případě, že domácnost plně využije nabídky třídit odpady od prahu domu, bude mít k dispozici:


-nádobu na vytříděný plastový odpad – žlutá barva

-nádobu na vytříděný papírový odpad – modrá barva

-nádobu na bioodpad – hnědá barva

-vlastní nádobu na zbytkový komunální odpad

-optimálně černá či šedá barva

Kolik stojí zapojení do pilotního projektu?

Rozšíření třídění odpadů přidáním individuálních nádob k jednotlivým nemovitostem je pro občany trvale hlášené zdarma.

Proč v seznamu ulic chybí naše ulice?

Pilotní projekt se zaměřuje na nemovitosti s možností individuálního třídění. Ideální jsou nemovitosti typu rodinných domů. Srovnávacími projekty z jiných měst bylo zjištěno, že tam, kde je třídění anonymní, nefunguje. Pro výběr ulic byl rozhodující typ zástavby, logistika dopravy a velmi dobrá spolupráce s občany při zavádění třídění bioodpadů v roce 2006.

Proč se mění interval svozu směsného komunálního odpadu na 1x za 14 dní i u nemovitostí, které se pilotního projektu nechtějí účastnit?

Povinnost třídit odpad občanům ukládá zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a obecně závazná vyhláška města Vysokého Mýta č. 3/2009o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Vysokého Mýta, včetně systému nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o systému nakládání s odpadem). Třídit odpad jsou fyzické osoby povinné i v případě, že se neúčastní pilotního projektu.

Aby bylo dosaženo efektivnějšího třídění odpadů, byl na základě zkušeností z jiných měst, prodloužen interval svozu komunálního odpadu v lokalitách, kde probíhá pilotní projekt. Z poznatků získaných v těchto městech dále vyplývá, že množství směsného komunálního odpadu se zmenší natolik, že stačí svoz 1x za 14 dní.Opatření má občany motivovat k vyšší zodpovědnosti při nakládání s odpady.

Proč se v území pilotního projektu nesváží vše v jeden den?

K dispozici je pouze jedno svozové auto, proto v jeden den nelze svážet bioodpad a tříděné složky. Bio se sváží dva dny a po svozu je třeba auto důkladně vymýt. 

Funguje někde svoz směsného komunálního odpadu 1x za 14 dní?

Interval svozu směsného komunálního odpadu 1 x za 14 dní je nejběžnější a nejekonomičtější používaný interval nejen ve městech, kde mají občané možnost třídit odpady od prahu domu, ale i v okolních obcích, kde nemají „své“ nádoby na třídění. Z těch nejbližších, kde čtrnáctidenní svoz směsného komunálního odpadu funguje řadu let, se jedná např. o Slatinu, Sruby, Hrušovou, České Heřmanice, Zámrsk, Vraclav, Tisovou, Dobříkov, Džbánov, Litomyšl (vilová zástavba), Hradec Králové (zástavba rodinných domů po celém městě). Jsou to obce se stejným typem zástavby (rodinné domy) jako lokality, kde byl spuštěn pilotní projekt ve Vysokém Mýtě.

Nebude svoz směsného komunálního odpadu 1x za 14 dní v letních měsících nehygienický?

V žádném z uvedených sídel nejsou problémy s hygienou z důvodu intervalu svozu. Nikde se zde nepovalují pytle plné odpadků, neběhají krysy, nikde není v létě nesnesitelný zápach (příklady citujeme z některých dotazů). I v těchto obcích mají občané malé děti, přesto si obyvatelé uvedených obcí nestěžují na hygienické nedostatky nebo na nedostatečný objem nádob.

Proč se nezmění cena poplatku za osobu za „svoz odpadu“ pro občany zapojené do pilotního projetu?

Cena za „svoz odpadu“ je místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Město rozhoduje o tom, jak bude systém vypadat. Není pravda, že změnou intervalu v četnosti svozu směsného komunálního odpadu budou občané znevýhodněni oproti ostatním částem města. Náhradou za snížení četnosti svozu mohou občané zapojení do pilotního projektu  získat v rámci stejného poplatku k současným cca 120 litrům v nádobě na směsný komunální odpad a 140 l (případně 240 l) v nádobě na bioodpad zdarma dalších až 480 l v nádobách na papír, plasty. V případě, že se pilotní projekt osvědčí, může dojít k jeho rozšíření i do dalších částí města.