Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky
Dnes je středa 22.5.2024

Provozní řád městského stadionu


Provozní řád Městského stadionu

Tento řád je závazný pro všechny návštěvníky a pracovníky sportovního areálu.

Čl. I                 Základní ustanovení

Čl. II                Provozní doba

Čl. III               Sportovní zařízení

Čl. IV               Provoz a údržba sportovního areálu

Čl. V                Provozní pokyny pro návštěvníky sportovního areálu

Čl. VI               Pořádání hromadných akcí

Čl. VII              Ochrana zdraví návštěvníků

Čl. VIII              Telefonní čísla

Čl. IX                Závěrečná ustanovení

Čl. I

Základní ustanovení

Tento provozní řád stanoví základní podmínky provozování následujícího sportovního areálu:

název:                          Městský stadion

adresa:                       Vysoké Mýto , ul. Sportovní 224

provozovatel: Technické služby Vysoké Mýto, Čapkovská 46, Vysoké Mýto, IČO 70888671

zastoupené Ing. Jindřichem Svatošem

Celý areál mohou pro svou činnost bezplatně využívat sportovní oddíly, kluby, školy, veřejnost a zájmová sdružení se sídlem ve Vysokém Mýtě kromě hlavní travnaté plochy a travnaté plochy pro malou kopanou, která bude pro ně přístupná jen výjimečně po dohodě se Sportovním  klubem (SK) Vysoké Mýto . Běžecká dráha,  vedlejší travnaté plochy, šatny a  sociální zařízení v 1.NP tribuny jsou přístupné sportovním oddílům, klubům, školám, veřejnosti a zájmovým sdružením se sídlem ve Vysokém Mýtě, pokud to nebude na překážku činnosti sportovních oddílů ( především oddílu atletiky) a pokud budou využívány v souladu s provozním řádem.

Čl. II

Provozní doba

Provozní doba sportovního areálu se stanovuje takto:

letní období (1.4. - 31.10.):                   7,00 - 21,00 hod.

zimní období (1.11. - 31.3.):                  8,00 - 19,00 hod.

Čl. III

Sportovní zařízení

Ve sportovním areálu jsou k dispozici následující sportovní zařízení:

    - hlavní travnatá plocha a travnatá plocha pro malou kopanou lze používat po dohodě se Sportovním klubem (SK) Vysoké Mýto
    - atletická dráha
    - šatny pro muže a ženy včetně sociálního zařízení ( tribuna 1.NP)

Čl. IV

Provoz a údržba sportovního areálu

    1. Součástí areálu stadionu je i občerstvení Pod tribunou, které provozuje SK Vysoké Mýto na základě

smlouvy o výpůjčce s Městem Vysoké Mýto. Občerstvení je v provozu po dobu sportovní sezóny

(zpravidla březen-říjen).

    2. Za provoz a údržbu sportovního areálu zodpovídá jeho provozovatel.
    3. Travnaté plochy budou využívány pouze za příznivých klimatických podmínek a po dohodě se správcem sportovního areálu.
    4. Provozovatel pečuje o travnaté plochy areálu ( vyjma hlavní travnaté plochy a travnaté plochy pro malou kopanou) a atletickou dráhu. Provádí běžnou údržbu a opravy zařízení. Dbá na dodržování provozního řádu
    5. Správce sportovního areálu vede provozní deník, do kterého zaznamenává počty hodin

zatížení, závady a jím provedenou údržbu

    6. Vstupem do areálu se každý návštěvník dobrovolně podrobuje všem ustanovením tohoto provozního

řádu

    7. Každý návštěvník je povinen uposlechnout pokynů správce sportovního areálu, který je odpovědný za dodržení tohoto řádu, jakož i za čistotu a hygienu ve všech prostorách areálu. Toto ustanovení platí i pro členy jednotlivých sportovních oddílů,klubů a škol.
    8. Návštěvníci jsou povinní dodržovat stanovenou provozní dobu. Prodlévat vareálu a používat zařízení mimo provozní dobu není dovoleno. Mimo uvedenou dobu je areál uzavřen. Zamykání i odemykání provádí správce sportovního areálu. Pokud provoz občerstvení překročí 21.hodinu, zamkne vchod do areálu nájemce občerstvení.
    9. Zareálu bude vykázán návštěvník, který přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto řádu, nebo neuposlechne pokynů správce stadionu (pracovníka TS), dále osoba podnapilá nebo chovající se jiným nepřístojným způsobem. Vpřípadě, že návštěvník na vyzvání neopustí areál, je správce sportovního areálu povinen rušitele pořádku vyvést, případně požádat o zakročení městskou policií nebo policií ČR.

10.      Do areálu je zákaz vstupu se psem.

11.      V celém areálu je zakázáno jezdit na jízdních kolech.

Čl. V

Provozní pokyny pro návštěvníky sportovního areálu

    1. Provozovatel areálu neodpovídá za škody, poranění a úrazy, které si způsobili návštěvníci sami vlastní neopatrností nebo nedodržováním tohoto provozního řádu.
    2. Návštěvníci jsou povinni chovat se způsobem, který neohrožuje jejich osobní bezpečnost nebo bezpečnost ostatních návštěvníků. Návštěvníci jsou povinni ve všech prostorách areálu zachovávat pořádek.
    3. Vstup na dráhu je povolen pouze ve vhodné obuvi (nikoliv kopačky), dráha je určena pouze pro běhání.
    4. Je zakázáno znečišťovat veškeré prostory odhazováním papírů a odpadků.

Čl. VI

Pořádání hromadných akcí

    1. Dle charakteru hromadné akce (sportovní, kulturní) je třeba kpořádání souhlas SK Vysoké Mýto,

Atletického oddílu popř. provozovatele.

    2. Subjekt (dále jen „pořadatel”) jenž pořádá hromadné akce ve sportovním areálu je povinen

zajistit pořadatelskou službu a to na své náklady.

    3. Je-li na hromadnou akci vybíráno pořadatelem vstupné, zajišťuje si jeho výběr pořadatel a to na

své náklady a na svoji zodpovědnost.

Čl. VII

Ochrana zdraví návštěvníků

    1. Kseznámení návštěvníků sprovozem sportovního areálu je určen provozní řád, který je vprovozní

době k dispozici u správce sportovního areálu  a u  vstupní brány do areálu.

    2. U správce sportovního areálu, vobčerstvení Pod tribunou a vprostorách tribuny je uložena vybavená lékárnička první pomoci, určená k ošetření drobných zranění návštěvníků sportovního areálu, případně pracovníků.
    3. Vdobě od 7,00 - 15,00 je přítomen správce zajišťující provoz areálu.

Čl. VIII

Telefonní čísla

Hasiči

Záchranná služba

Policie ČR

Městská policie

Správce

areálu

150

155

158

465466179

465420414

731751325


Telefonní aparát pro nouzové volání je v bytě správce sportovního areálu a v občerstvení Pod tribunou.

Čl. IX

Závěrečná ustanovení

Tento provozní řád schválila Rada města Vysokého Mýta na svém zasedání dne            22.března 2005 a tímto dnem nabývá účinnosti.